Autoavaluació MIM d’igualtat

Guia d’ús del test d’autoavaluació de gènere en el sector musical MIM

 

La UNESCO en la seva Convenció sobre la protecció i promoció de la diversitat de les indústries culturals de 2005 instava a “adoptar mesures que facin costat a les dones com a artistes en la creació, producció i distribució de béns i serveis culturals. La Convenció de 2005 proporciona un marc per a fer front als desafiaments de gènere a les indústries culturals i creatives, a través de polítiques i mesures integrades basades en dades desglossades per sexe” (UNESCO, 2019).

Els processos de mesura i diagnòstic de l’estat de la situació de les entitats musicals en matèria d’igualtat de gènere, són bàsics per a avançar cap a un ecosistema cultural més feminista i igualitari.

L’eina d’autoavaluació que teniu a davant estarà disponible a la web de MIM i permetrà a les entitats musicals conèixer el seu acompliment en matèria de gènere segons la Llei Orgànica 3/2017 per a la igualtat efectiva entre dones i homes i a l’Agenda 2030.

 

Com realitzar el test d’autoavaluació

 

(i) La persona responsable de gènere de l’entitat, serà la que es faci càrrec d’omplir el qüestionari. Si aquesta figura no existís a l’entitat, se’n farà càrrec una persona integrant de l’equip amb prou coneixement de l’entitat per a poder donar respostes a preguntes transversals sobre aquesta.

(ii) Per a poder accedir a l’autoavaluació, es respondran a unes preguntes genèriques d’acompliment obligat.

(iii) D’aquesta manera, s’accedirà a l’autoavaluació que consta de diverses preguntes en matèria de gènere de l’entitat.

(iv) S’estima que el test d’autoavaluació es pot emplenar en aproximadament 10 minuts.

(v) Un cop emplenat el qüestionari, a la web apareixeran els resultats de l’autoavaluació junt amb una sèrie de recomanacions adaptades a les respostes lliurades per l’entitat.

(vi) Es recomana fer el diagnòstic any rere any, així es podrà identificar com ha millorat l’entitat en matèria de gènere.

(vii) Es disposarà d’un correu electrònic al qual canalitzar qualsevol dubte o suggeriment en relació amb l’autoavaluació: autoevaluacion@asociacionmim.com

(viii) Cal acceptar les condicions d’ús de les dades per tal que l’eina pugui generar l’autoavaluació.

(ix) En cas que vulguis guardar l’autoavaluació, hi ha la possibilitat que omplis el formulari en format PDF, de tal manera que puguis guardar qüestionari i recomanacions.

Nom de la persona informant
*Lloc en l’empresa
*Nom de l’entitat
*Adreça electrònica
*Any del diagnòstic